GSview 4.9

GSview 4.9

Russell Lang – Open Source –
ra khỏi 24 phiếu
4 Stars User Rating
GSview là một giao diện đồ họa cho Ghostscript, một thông dịch viên cho ngôn ngữ mô tả trang PostScript được sử dụng bởi máy in laser. Cho các tài liệu sau những Adobe PostScript tài liệu cấu trúc quy ước, nó cho phép các trang web được chọn để được xem hoặc in. GSview yêu cầu Ghostscript 7 hoặc mới hơn.

Tổng quan

GSview là một Open Source phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Russell Lang.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 628 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GSview là 4.9, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

GSview đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của GSview đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GSview!

Cài đặt

người sử dụng 628 UpdateStar có GSview cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản